KREDYT INWESTORSKI NASZ REMONT z premią termomodernizacyjną z BGK

 

DLA KOGO?

 

Kredyt ten dostępny jest dla spółdzielni mieszkaniowych oraz wspólnot mieszkaniowych.

CECHY PRODUKTU

 

Kredyt NASZ REMONT z premią termomodernizacyjną z BGK przeznaczony jest na finansowanie realizacji przedsięwzięć termomodernizacyjnych w zasobach mieszkaniowych i użytkowych, sieciach przesyłowych i lokalnych źródłach ciepła oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Zasady i warunki realizacji takich przedsięwzięć oraz warunki wsparcia finansowego ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów zarządzanego przez BGK określone są w ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz.U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1459).

Premia termomodernizacyjna jest formą pomocy ze strony budżetu państwa w finansowaniu kosztów przedsięwzięć modernizacyjnych, które pozytywnie wpływają na zmniejszenie ilości wykorzystywanej energii cieplnej. Realizacja przedsięwzięć termomodernizacyjnych przynosi więc obok oczywistych korzyści proekologicznych także poprawę efektywności zarządzania zasobami budynków mieszkalnych oraz użyteczności publicznej. Ustawa określa wielkość premii termomodernizacyjnej jako 20% wykorzystanego kredytu, jednakże nie więcej niż 16% całkowitego kosztu termomodernizacji i nie więcej niż dwukrotność rocznych oszczędności kosztów zakupu energii cieplnej określonych w audycie energetycznym. Premia jest wypłacana jednorazowo po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia termomodernizacyjnego i przeznaczona jest na spłatę kredytu. Warunkiem wypłaty premii jest realizacja przedsięwzięcia termomodernizacyjnego zgodnie z warunkami określonymi w ustawie.

 

Kredyt NASZ REMONT z premią termomodernizacyjną z BGK jest udzielany na finansowanie realizacji przedsięwzięć termomodernizacyjnych w:

• budynkach mieszkalnych,

• lokalnych sieciach ciepłowniczych,

• lokalnych źródłach ciepła,

będących własnością kredytobiorcy lub zarządzanych przez kredytobiorcę.

 

Warunki uzyskania kredytu

Warunkiem otrzymania kredytu NASZ REMONT z premią termomodernizacyjną z BGK jest:

• przyznanie przez BGK premii termomodernizacyjnej na podstawie zweryfikowanego audytu energetycznego,

• posiadanie przez spółdzielnię albo wspólnotę mieszkaniową zdolności kredytowej,

• posiadanie rachunku bieżącego w PKO Banku Polskim,

• ustanowienie zabezpieczeń spłaty kredytu.

Wkład własny nie jest wymagany.

 

Waluta kredytu

PLN.

 

Okres kredytowania i spłata kredytu

Maksymalny okres kredytowania wynosi 20 lat od dnia zawarcia umowy kredytu do dnia wniesienia ostatniej raty spłaty. Dopuszczalna karencja w spłacie kapitału wynosi 3 miesiące od dnia wypłaty ostatniej transzy lub całości kredytu. Kredyt wraz z odsetkami może być spłacany w ratach równych albo malejących – w zależności od decyzji kredytobiorcy.

 

Kwota kredytu

Kredyt może być udzielony do wysokości 100% kosztów przedsięwzięcia określonych w zweryfikowanym
audycie energetycznym.

Minimalna wysokość kredytu to 10 000 PLN.

 

Oprocentowanie

Oprocentowanie kredytu oparte jest na stawkach referencyjnych WIBOR 1M, WIBOR 3M albo WIBOR 6M powiększonych o marżę Banku, która jest negocjowana. Proponowane stawki referencyjne pozwalają spłacać kredyt w ratach równych albo w ratach malejących – w zależności od decyzji kredytobiorcy.

Oprocentowanie jest zmienne w całym okresie kredytowania, co następuje zgodnie ze zmianami stawek
WIBOR. Natomiast marża Banku w całym okresie kredytowania jest stała i ustalona zostaje z chwilą zawarcia umowy kredytu.

 

Zabezpieczenia

Zabezpieczenie kredytu może stanowić:

• przelew wierzytelności wspólnoty mieszkaniowej albo spółdzielni mieszkaniowej z tytułu wpłat na fundusz remontowy lub inny fundusz celowy, na zabezpieczenie wierzytelności w PKO Banku Polskim,

• pełnomocnictwo do pobrania środków zgromadzonych przez kredytobiorcę na rachunku w innym banku,

• klauzula potrącenia wierzytelności z rachunku kredytobiorcy prowadzonego w PKO Banku Polskim,

• inne proponowane przez kredytobiorcę zabezpieczenia, dopuszczone przepisami prawa polskiego.

 

ATUTY PRODUKTU

 

Szczególnymi atutami omawianego kredytu są:

• możliwość uzyskania bezzwrotnej pomocy ze środków budżetu państwa w postaci premii termomodernizacyjnej z przeznaczeniem na spłatę kredytu,

• korzyści wynikające z (obowiązkowego) opracowania audytu energetycznego, tj. uzyskanie gwarancji pełnej wiedzy o koniecznym zakresie prac i wielkości możliwych do uzyskania oszczędności w kosztach zakupu energii cieplnej, przy wskazanej technologii realizacji prac remontowych, co zwiększa nie tylko efektywność przedsięwzięcia, ale i poziom bezpieczeństwa realizowanej transakcji zarówno dla klienta, jak i dla Banku.