Zarządzanie Nieruchomościami Warszawa

 

Zarządzanie Nieruchomościami Warszawa

 
W jaki sposób zarządzać nieruchomością aby cała część wspólna była zadbana, a rachunki pozostawały na niskim poziomie mimo ciągłych podwyżek opłat za media?
Jak skutecznie egzekwować od wszystkich wnoszenie opłat za eksploatację i na fundusz remontowy?
Jak inwestować we wspólną nieruchomość by wszyscy Właściciele odczuli, że ich sytuacja mieszkaniowa się poprawia?
 

Czy Twoja nieruchomość jest dobrze zarządzana?

 
Nieruchomość jest dobrze zarządzana gdy:

 • klatki schodowe i korytarze lśnią czystością,
 • przylegające do budynku otoczenie i drogi są zawsze uporządkowane,
 • wszelkie urządzenia wspólne (windy, hydrofornia, oświetlenie itd.) są zadbane i po prostu działają,
 • remonty i modernizacje odbywają się sprawnie i przy niskich kosztach,
 • przeglądy i inne formalne czynności związane z utrzymaniem nieruchomości odbywają się w terminach ustawowych,
 • wszyscy Współwłaściciele regularnie wnoszą należne opłaty.

 

administrowanie budynkami usługi porządkowe

Tak dobre zarządzanie jest możliwe, ale wymaga profesjonalizmu i zaangażowania.

Nie wszędzie niestety z takim Administrowaniem budynkami można się spotkać. Bywa, że mimo wynajętej firmy sprzątającej: ściany na korytarzach są brudne, a trawniki pełne nieczystości. Mimo „opieki” ze strony konserwatorów: winda stoi nieczynna przez 2-5 dni, a na ostatnich piętrach nie ma ciepłej wody lub kaloryfery są zimne w środku sezonu grzewczego. Wtedy albo wszyscy się na to godzą albo … warto zmienić Zarządcę Nieruchomości.
 

Kompleksowe Zarządzanie Nieruchomościami w Warszawie

 

Firma Polbest Zarządzanie Nieruchomościami Sp. z o. o. specjalizuje się w kompleksowej administracji i zarządzaniu nieruchomościami zlokalizowanymi na terenie miasta Warszawy.
Oferujemy cały zakres usług związany z administrowaniem i zarządzaniem budynkami Wspólnot Mieszkaniowych.
budynek zarządzanie nieruchomościami wspólnot mieszkaniowych

 

telefon do zarządzanie nieruchomościami warszawa

Zadzwoń teraz +48 696 949 495
aby otrzymać dedykowaną ofertę na
zarządzanie nieruchomością Wspólnoty Mieszkaniowej

 

Zakres świadczonych usług administracyjnych:

 
(pełną listę otrzymają Państwo wraz z ofertą na zarządzanie nieruchomością Wspólnoty Mieszkaniowej)

 

Jako Administrator zobowiązujemy się do:

 1. prowadzenia rachunkowości Wspólnoty,
 2. prowadzenia określonej przez Wspólnotę Mieszkaniową,
 3. ewidencji pozaksięgowej kosztów zarządu nieruchomością oraz zaliczek uiszczanych na pokrycie tych kosztów,
 4. prowadzenia rozliczeń z innych tytułów na rzecz nieruchomości wspólnej,
  przechowywania, prowadzenia i aktualizacji książki obiektu budowlanego oraz dokumentacji technicznej obiektu,
 5. przechowywanie, prowadzenie i aktualizacja właścicieli lokali oraz przypadających im udziałów w nieruchomości wspólnej,
 6. dokonywania rozliczeń przez rachunek bankowy,
 7. zawiadomienia właścicieli lokali na piśmie o terminie i porządku zebrania przynajmniej na tydzień przed terminem zebrania, po uprzednim uzgodnieniu z Zarządem daty zebrania,
 8. realizacji w ramach czynności zarządu zwykłych przedsięwzięć remontowych, konserwacyjnych, przeglądów doraźnych i okresowych zlecanych przez Zarząd Wspólnoty,
 9. sporządzenie dla Zarządu projektu rocznego planu gospodarczego,
 10. powiadamiania właścicieli o treści uchwał podejmowanych z udziałem głosów zbieranych indywidualnie,
 11. regulowania zobowiązań Wspólnoty do wysokości posiadanych środków na rachunku Wspólnoty,
 12. informowania Zarządu o sytuacji ekonomicznej Wspólnoty,
 13. pobierania na podstawie wystawianych faktur, pożytków z nieruchomości wspólnej na rachunek i na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej,
 14. przedstawiania propozycji dla Zarządu, co do lokowania okresowych nadwyżek finansowych na rachunkach okresowych lub w bezpiecznych papierach wartościowych,
 15. przedstawiania dla Zarządu propozycji zmian wysokości opłat,
 16. ubezpieczenie budynku/nieruchomości wspólnej w porozumieniu z Zarządem Wspólnoty,
 17. przekazanie rocznego sprawozdania finansowego Zarządowi Wspólnoty najpóźniej na 25 dni przed terminem Zebrania Sprawozdawczego,
 18. zapewnienie stałych godzin obsługi mieszkańców w biurze na terenie nieruchomości, z uwzględnieniem co najmniej jednego dnia w tygodniu w godzinach popołudniowych,
 19. utrzymania w należytym porządku i czystości pomieszczeń i urządzeń służących do wspólnego użytku właścicieli lokali, chodników przed nieruchomością i terenów zielonych należących do nieruchomości,
 20. po zakończeniu wykonania umowy administrator zobowiązany jest do:
  • sporządzenia z udziałem Zarządu Wspólnoty w terminie 30 dni protokołu zdawczo-odbiorczego,
  • przedłożenia Wspólnocie w terminie 30 dni sprawozdania z dotychczasowego wykonania planu gospodarczego,
  • niezwłocznego przekazania Wspólnocie wszelkiej dokumentacji dotyczącej nieruchomości i spraw Wspólnoty – w tym dokumentacji budowlanej i prawnej nieruchomości oraz zawartych w imieniu Wspólnoty umów.

Administrator świadczy usługi utrzymania czystości w następującym zakresie:

 • codzienne zamiatanie i sprzątanie klatek schodowych, korytarzy,
 • raz w tygodniu mycie klatek schodowych, drzwi i podestów,
 • raz w miesiącu mycie parapetów na klatkach schodowych, lamperii,
 • 2 razy w roku mycie okien na klatkach schodowych (kwiecień, październik),

Administrator w okresie zimowym – niezależnie od pory dnia zapewni:

 • uprzątanie śniegu (błota śnieżnego) z wejść do klatek schodowych i chodników,
 • pryzmowanie śniegu (błota śnieżnego) na chodnikach przy krawężnikach,
  usuwanie gołoledzi z wejść do klatek schodowych i chodników.

Administrator dba o teren należący do Wspólnoty Mieszkaniowej:

 • chodnik, droga, trawnik, zieleń,

Sprzęt do sprzątania i zmywania oraz środki czystości zapewnia Administrator.

Zarząd Wspólnoty przekaże nieodpłatnie Administratorowi pomieszczenie potrzebne dla osoby sprzątającej.

Administrator świadczy następujące usługi konserwacyjne w zakresie:

 • Instalacji c.o.
  • przegląd połączeń gwintowanych na instalacji,
  • likwidacja przecieków,
  • sprawdzenie połączeń gwintowanych na połączeniach zaworów odcinających,
  • usuwanie nieszczelności instalacji,
  • kontrola pracy zaworów odcinających na rozdzielaczach c.o.,
  • likwidacja przecieków na rozdzielaczach,
  • kontrola parametrów pracy instalacji c.o.
 • Instalacja zimnej wody
  • przegląd połączeń gwintowanych na instalacji,
  • likwidacja przecieków,
  • sprawdzenie połączeń gwintowanych na połączeniach zaworów odcinających,
  • usuwanie nieszczelności instalacji,
  • kontrola parametrów pracy instalacji zimnej wody,
 • Instalacji kanalizacyjnej
  • przegląd widocznych połączeń na instalacji,
  • usuwanie zapchań instalacji kanalizacyjnej,
  • kontrola pracy instalacji kanalizacyjnej do pionu w lokalu.
 • Instalacji gazowej
  • przegląd połączeń gwintowanych na instalacji,
  • likwidacja przecieków,
  • sprawdzenie połączeń gwintowanych na połączeniach zaworów odcinających,
 • Instalacja elektryczna – oświetleniowa zewnętrzna
  • sprawdzenie oświetlenia zewnętrznego,
  • regulacja czujników sterowania oświetleniem,
  • wymiana przepalonych żarówek,
  • naprawa uszkodzonych połączeń na przewodach, rozetach itp.
 • Instalacja elektryczna – oświetleniowa wewnętrzna
  • sprawdzenia oświetlenia wewnętrznego,
  • regulacja czujników sterowania oświetleniem,
  • wymiana przepalonych żarówek,
  • naprawa uszkodzonych połączeń na przewodach i rozetach,
  • utrzymanie w czystości rozdzielni i tablic,
  • budowlanka – drobne roboty budowlane

Dyspozycyjność konserwatora przez 24 godz.
Czas reakcji na zgłoszenie awarii wynosi:

 • w ciągu 2 godzin od zgłoszenia, o ile zgłoszenie nastąpiło do 16°°
 • reakcja następnego dnia o godzinie 8°°, przy powiadomieniu po godz. 16°°,
 • w przypadku awarii zagrażającej bezpieczeństwu, zdrowiu i mienia mieszkańców podjęcie działań nastąpi niezwłocznie.
 1. Administrator zleca wykonanie przeglądów rocznych, okresowych, specjalistycznych (kominiarskie, gazowe, elektryczne, budowlane, ekspertyzy), w uzgodnieniu z Zarządem Wspólnoty.
 2. Koszty realizacji zadań wymienionych w pkt. 1 ponosi Wspólnota Mieszkaniowa.
 3. Wnioski z przeglądów administrator przedstawia Zarządowi niezwłocznie.
 4. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do realizacji wniosków z przeglądów, poprzez podjęcie uchwał o realizacji, wraz z podjęciem decyzji o terminie realizacji i sposobie finansowania zadania.
 
Posiadamy 10 letnie doświadczenie w administrowaniu i zarządzaniu nieruchomościami Wspólnot Mieszkaniowych.
Zatrudniamy wykwalifikowaną kadrę techniczną posiadającą stosowne uprawnienia.
Nasi pracownicy techniczni dostępni są całodobowo. Prowadzimy indywidualne spotkania z właścicielami.

 

telefon do zarządzanie nieruchomościami warszawa

Zadzwoń teraz +48 696 949 495
aby otrzymać dedykowaną ofertę na
zarządzanie nieruchomością Wspólnoty Mieszkaniowej