KREDYT INWESTORSKI NASZ REMONT

 

DLA KOGO?

 

Kredyt ten dostępny jest dla spółdzielni mieszkaniowych oraz wspólnot mieszkaniowych.

CECHY PRODUKTU

 

Kredyt NASZ REMONT jest udzielany na finansowanie modernizacji lub remontu nieruchomości stanowiących własność kredytobiorcy lub powierzonych mu do zarządzania. Dotyczy to głównie:

• budynków wielomieszkaniowych,

• wolno stojących budynków o funkcji użytkowej,

• wolno stojących budynków garażowych,

• wolno stojących obiektów infrastruktury technicznej.

Kredyt ten może być także udzielony na spłatę zadłużenia z tytułu kredytu remontowego w innym banku.

 

Waluta kredytu

Kredyt NASZ REMONT udzielany jest wyłącznie w PLN, co eliminuje ryzyko kursowe w wieloletnim okresie spłaty.

 

Okres kredytowania

Okres kredytowania jest dostosowany do typowych możliwości finansowych klienta i może wynosić nawet 20 lat od daty zawarcia umowy. Dopuszczalna karencja w spłacie kapitału wynosi 3 miesiące od dnia wypłaty ostatniej transzy lub całości kredytu.

 

Kwota kredytu

Maksymalna wysokość kredytu jest nieograniczona, przy czym kredyt w wysokości:

• do 750 000 PLN udzielany jest bez wkładu własnego kredytobiorcy – co pozwala na sfinansowanie nawet 100% kosztów remontu lub modernizacji,

• powyżej 750 000 PLN – wymaga wniesienia przez kredytobiorcę wkładu własnego w wysokości od 20% kosztów remontu lub modernizacji.

Minimalna kwota kredytu może wynosić nawet 10 000 PLN.

 

Oprocentowanie

Oprocentowanie kredytu oparte jest na stawkach referencyjnych WIBOR 1M, WIBOR 3M albo WIBOR 6M powiększonych o marżę banku. Proponowane stawki referencyjne pozwalają spłacać kredyt w ratach równych albo w ratach malejących – w zależności od decyzji kredytobiorcy. Oprocentowanie jest zmienne w całym okresie kredytowania, co następuje zgodnie ze zmianami stawek WIBOR. Natomiast marża Banku w całym okresie kredytowania jest stała i ustalona zostaje z chwilą zawarcia umowy kredytu.

 

ATUTY PRODUKTU

 

Szczególnym atutem Kredytu NASZ REMONT są proste formy zabezpieczenia dostępne dla wszystkich kredytobiorców:

• przelew wierzytelności kredytobiorcy od członków spółdzielni/wspólnoty mieszkaniowej z tytułu udziału
w spłacie kredytu remontowego na zabezpieczenie wierzytelności w PKO Banku Polskim,

• pełnomocnictwa do pobrania środków zgromadzonych przez kredytobiorcę na rachunku w innym banku,

• klauzula potrącenia wierzytelności z rachunku kredytobiorcy prowadzonego w PKO Banku Polskim,

• inne proponowane przez kredytobiorcę zabezpieczenia, dopuszczone przepisami prawa polskiego.

 

KREDYT INWESTORSKI NASZ REMONT – w opcji niskokwotowej

 

CECHY PRODUKTU

 

KREDYT INWESTORSKI NASZ REMONT – w opcji niskokwotowej przeznaczony jest na sfinansowanie wszelkich napraw i remontów nieruchomości przeprowadzanych przez spółdzielnie oraz wspólnoty mieszkaniowe, szczególnie w sytuacji, gdy decyduje czas i szybkość działania, np. gdy trzeba pilnie usunąć awarię, a brak jest środków na realizację remontu. Na życzenie klienta kredyt ten może być także udzielony na spłatę kredytów remontowych w innych bankach. Kredyt ten daje klientom możliwość zarówno natychmiastowego rozwiązania sytuacji niespodziewanych, jak i finansowanie zaplanowanych prac remontowych o małym i średnim zakresie.

 

Kwota kredytu

Minimalna wysokość kredytu to 5 000 PLN. Maksymalna kwota kredytu może wynosić nawet 100 000 PLN, przy czym nie więcej niż iloczyn okresu kredytowania i 50% średnich miesięcznych wpływów na fundusz remontowy w okresie ostatnich 3 miesięcy.

 

Oprocentowanie

Oprocentowanie kredytu oparte jest na stawkach referencyjnych WIBOR 6M powiększonych o marżę Banku w wysokości 2,5 punktu procentowego.

 

Okres kredytowania

Maksymalny okres kredytowania wynosi 60 miesięcy od dnia podpisania umowy.

 

Zabezpieczenia

• przelew wierzytelności wspólnoty lub spółdzielni mieszkaniowej z tytułu wpłat na fundusz remontowy,

• przelew wierzytelności z tytułu czynszu za lokale użytkowe itp.,

• klauzula potrącenia wierzytelności z rachunku kredytobiorcy prowadzonego w PKO Banku Polskim,

• pełnomocnictwo do pobrania środków z rachunku w innym banku.