RACHUNEK LOKACYJNY KORZYŚĆ

 

DLA KOGO?

 

Rachunek lokacyjny KORZYŚĆ jest dostępny zarówno dla klientów posiadających rachunki bieżące w PKO Banku Polskim, jak i dla klientów posiadających rachunki bieżące w innych bankach.

CECHY PRODUKTU

 

Rachunek lokacyjny KORZYŚĆ przeznaczony jest do lokowania nadwyżek środków pieniężnych. Korzystając
z rachunku lokacyjnego, można bezpiecznie zarabiać, mając jednocześnie stały dostęp do oszczędności.

 

Waluta rachunku: PLN.

 

UMOWA RACHUNKU

 

Umowa rachunku lokacyjnego KORZYŚĆ zawierana jest na czas nieoznaczony. W umowie posiadacz rachunku określa rachunek powiązany, na który przekazywane będą środki z rachunku lokacyjnego KORZYŚĆ.

 

MINIMALNA WPŁATA

 

Kwota minimalnej wpłaty nie jest określona.

 

DYSPONOWANIE ŚRODKAMI

 

• wypłaty z rachunku lokacyjnego KORZYŚĆ dokonywane są wyłącznie bezgotówkowo – w formie przelewu na rachunek powiązany.

• rachunek lokacyjny KORZYŚĆ i środki na nim zgromadzone mogą być dostępne za pośrednictwem bankowości elektronicznej, w przypadku gdy rachunek ten jest prowadzony w powiązaniu z rachunkiem bieżącym klienta w PKO Banku Polskim.

• posiadacz rachunku może udzielić osobom mającym pełną zdolność do czynności prawnych pełnomocnictwa, określając termin ważności i zakres umocowania.

 

OPROCENTOWANIE

 

• rachunek lokacyjny KORZYŚĆ jest oprocentowany według zmiennej stopy procentowej określonej w przepisach wewnętrznych Banku.

• środki pieniężne na rachunku lokacyjnym KORZYŚĆ oprocentowane są w stosunku rocznym.

• wysokość oprocentowania na rachunku lokacyjnym KORZYŚĆ uzależniona jest od kwoty zgromadzonych na nim środków.

 

ODSETKI

 

Odsetki naliczane są od dnia wpływu środków na rachunek lokacyjny KORZYŚĆ, do dnia poprzedzającego dzień ich wypłaty włącznie. Odsetki kapitalizowane są miesięcznie, a następnie dopisywane do rachunku lokacyjnego KORZYŚĆ.

 

OPŁATY I PROWIZJE

 

Opłaty i prowizje pobierane są w wysokości zgodnej z Taryfą prowizji i opłat w PKO Banku Polskim –  w ciężar rachunku lokacyjnego KORZYŚĆ.

 

 

KORZYŚCI DLA KLIENTA

 

• maksymalizacja dochodów z nadwyżek finansowych – atrakcyjne oprocentowanie już od pierwszej złotówki,

• łatwość lokowania nadwyżek finansowych – możliwość dokonywania wpłat w dowolnej kwocie i czasie,

• możliwość dokonywania wypłat w dowolnej kwocie i czasie, bez utraty naliczonych odsetek,

• brak opłaty za otwarcie i prowadzenie rachunku,

• brak opłaty za pierwszą wypłatę w miesiącu kalendarzowym.

 

INFORMACJE DODATKOWE

 

• możliwe jest otwarcie tylko jednego rachunku lokacyjnego KORZYŚĆ dla jednego klienta,

• na rachunku lokacyjnym KORZYŚĆ nie można ustanawiać zleceń stałych oraz polecenia zapłaty, a także uruchamiać usługi SWRK.