Warszawa, 2012/09/21

 

Wspólnota Mieszkaniowa ul. Chełmska 50

00-725 Warszawa, ul. Chełmska 50

 

 

                                                                       OGŁOSZENIE

 

 

Wspólnota Mieszkaniowa ul. Chełmska 50 w Warszawie przeznacza na sprzedaż  część nieruchomości wspólnej – część strychu, celem adaptacji na lokal mieszkalny.

 

Opis części przeznaczonej na sprzedaż:

Powierzchnia całkowita części strychu przeznaczonego na sprzedaż wynosi ok. 185 m2.

Część przeznaczona na sprzedaż rozmieszczona jest na dwóch poziomach:

– poziom wejścia (kl. III – piętro IV) – ok. 30 m2,

– pozostała powierzchnia zlokalizowana jest na poziomie wyższym.

 

Część przeznaczona na sprzedaż będzie udostępniona do obejrzenia w dniach roboczych w godz. 9-15, po uprzednim umówieniu się z administracją Wspólnoty – POLBEST Zarządzanie Nieruchomościami Sp. z o.o. ul. Grójecka 194 lok. 145 Warszawa, tel. 22 6685472.

W administracji Wspólnoty, w dni powszednie w godz. 9-16jest do wglądu dokumentacja Wspólnoty oraz wzór  umowy przedwstępnej sprzedaży oraz umowy użyczenia powierzchni strychowej w formie aktu notarialnego.

Oferentem może być jedynie osoba fizyczna.

 

Oferta musi zawierać:

cenę zakupu,

zobowiązanie inwestora do:

–   poniesienia kosztów obsługi notarialnej związanej z podjęciem przez Wspólnotę uchwały wskazującej imiennie inwestora w sprawie adaptacji strychu na cele mieszkalne – w przypadku odstąpienia od zawarcia umowy przedwstępnej sprzedaży powierzchni strychowej oraz umowy użyczenia,

–   zawarcia umowy użyczenia powierzchni strychowej w celu wykonania adaptacji, umowy przedwstępnej ustanowienia odrębnej własności w/w lokalu mieszkalnego, jego sprzedaży i oddania gruntu w użytkowanie wieczyste oraz do zawarcia umowy przyrzeczonej.

–   poniesienia kosztów wykonania ekspertyzy technicznej wykonania adaptacji części wspólnej,

–   poniesienia kosztów wymiany instalacji wspólnych w koniecznym zakresie,

–   poniesienia kosztów związanych z ustanowieniem odrębnej własności lokalu mieszkalnego powstałego w wyniku adaptacji powierzchni wspólnej,

–   poniesienia kosztów stosownych wpisów do ksiąg wieczystych związanych ze zmianą wysokości udziałów w nieruchomości wspólnej.

 

Oferty należy składać w administracji Wspólnoty do dnia 30 listopada 2012 r. do godz. 900.

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi 30 listopada 2012 r. o godz. 900 w siedzibie administracji Wspólnoty.

 

Sprzedaż strychu nie podlega zapisom ustawy prawo zamówień publicznych.

Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej zastrzega sobie prawo wyboru najkorzystniejszej oferty oraz do wycofania się ze sprzedaży bez podania przyczyny.

 

 

 

Zarząd Wspólnoty