Kiedy trzeba podjęć pierwsze uchwały?

 

Wspólnota mieszkaniowa została powołana (więcej o tym jak założyć wspólnotę mieszkaniową znajdziesz w poprzednim artykule). Następnym krokiem jest zwołanie pierwszego zebrania, które z natury swojej jest zebraniem organizacyjnym. Zadaniem członków wspólnoty jest omówienie wszystkich istotnych kwestii związanych ze sprawnym funkcjonowaniem ich wspólnoty. Na pierwszym zebraniu wspólnoty mieszkaniowej uchwały podejmowane przez jej członków powinny być związane między innymi ze sprawami dotyczącymi wysokości opłat związanych z pokryciem kosztów zarządu nieruchomością wspólną oraz z wyborem Zarządu.

Najczęściej na pierwszym zebraniu prawo wspólnoty mieszkaniowej ujmowane jest treścią uchwał dotyczących:

  • wybrać Zarząd (powołać członków zarządu),
  • podjąć decyzje dotyczące wysokości opłat na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną oraz ustanowić fundusz remontowy,
  • uchwalić statut wspólnoty i uchwalić regulamin wspólnoty mieszkaniowej.

W przypadku powierzenia spraw zarządczych podmiotowi zewnętrznemu, powinna zostać podjęta uchwała przekazująca czynności zarządcy wybranej osobie lub firmie. Najczęściej jest to uchwała dotycząca zmiany sposobu zarządu wspólnoty mieszkaniowej – wynajęcie Administratora.
 

Wspólnota mieszkaniowa – przepisy dotyczące terminów i trybu podejmowania uchwał

 
Terminy zwoływania zebrań i tryb podejmowania uchwał, które obowiązują wspólnoty mieszkaniowe reguluje ustawa.

Zebranie roczne wspólnoty mieszkaniowej

 
Uchwały właścicieli mieszkań są podejmowane nie tylko na pierwszym zebraniu, ale także podczas zebrania rocznego, które powinno być zwołane w terminie do 31 marca każdego roku. Na posiedzeniu powinny zostać podjęte uchwały dotyczące: rocznego planu gospodarczego na pokrycie kosztów zarządu (wynagrodzenie osób pracujących w zarządzie, zarządców, administratorów, koszty związane z remontem, konserwacją, ubezpieczeniami, podatkami, na utrzymanie porządku i czystości).

W trakcie zebrania rocznego członkowie wspólnoty mieszkaniowej podejmują uchwały:

  • o przyjęciu lub odrzuceniu Sprawozdania finansowego przedkładanego przez Zarząd,
  • o udzieleniu lub nie Absolutorium dla Zarządu Wspólnoty,
  • zatwierdzające zaliczki na fundusze: eksploatacyjny i remontowy.

Zebrania wspólnot inne terminy

 
W okresach pomiędzy obowiązkowymi rocznymi zebraniami Wspólnot Mieszkaniowych mogą odbywać się zebrania celowe, na których członkowie wspólnoty podejmują istotne dla siebie uchwały. Zebrania te organizowane są przez Zarząd wspólnoty lub Zarządcę na wniosek członków wspólnoty.
 
Bez względu na to w jakim trybie zostało powołane zebranie uchwały Wspólnoty Mieszkaniowej podejmowane na zebraniu muszą być przegłosowane większością głosów (większość kwalifikowana) przez właścicieli lokali. Staną się one prawomocne wtedy kiedy zostanie na nie oddanych 50% plus jeden głos wszystkich członków wspólnoty, którzy uczestniczyli w zebraniu.

Jeżeli jesteś właścicielem nieruchomości, który boryka się z brak profesjonalizmu w zarządzaniu, to koniecznie przeczytaj ten tekst do końca. 👀

Dlaczego 63% właścicieli boryka się z trudnościami w zarządzaniu nieruchomością wspólną?
My znamy na to sposób!

Sfrustrowani właściciele mieszkań znaleźli rozwiązanie problemów z nieruchomościami swoich wspólnot mieszkaniowych.
Daj nam 1-2 miesiące, a zobaczysz pierwsze efekty.

 

Witaj, drogi właścicielu mieszkania / zarządco wspólnoty mieszkaniowej!

Masz problem z brakiem profesjonalizmu w zarządzaniu Twoją nieruchomością mieszkaniową? Koniecznie przeczytaj ten tekst do końca, bo na pewno znajdziesz tu rozwiązanie dla swoich problemów. CZYTAJ WIĘCEJ.

 

 

 

Apartamenty wakacyjne w Chorwacji