Informacja dotycząca rozliczeń mediów za rok 2020 we Wspólnocie Mieszkaniowej ul. Śniadeckich 12/16


Szanowni Państwo,

W wyniku rozliczeń mediów za 2020r większość Właścicieli lokali ma do uregulowania niedopłaty.
W związku z licznymi zapytaniami: Dlaczego powstały niedopłaty? W niniejszym piśmie przedstawiamy sposób rozliczania mediów i główne przyczyny powstałych niedopłat.

Rozliczenie centralnego ogrzewania

Rozliczenie centralnego ogrzewania obliczane było następująco:

Ciepło dostarczone i zafakturowane na całą nieruchomość Wspólnoty Mieszkaniowej za cały 2020 rok jest rozdzielane na poszczególne lokale zgodnie z udziałami w nieruchomości. W ten sposób dla każdego lokalu została wyliczona rzeczywista roczna kwota opłaty za centralne ogrzewanie.

Następnie od tej kwoty zostały odjęte wszystkie zaliczki na C.O. naliczone w 2020r dla lokalu. 
Różnica stanowi rozliczenie kosztów centralnego ogrzewania dla lokalu.

Główną przyczyną większych kosztów C.O. w 2020 roku było to, że zarówno wiosną jak i jesienią było zimno - co wiązało się ze znacząco dłuższym okresem grzewczym. Do mieszkań została dostarczona większa ilość ciepła niż ta, którą uwzględniono w zaliczkach. Dlatego mają Państwo dopłaty za centralne ogrzewanie.

Niedopłaty wynikające z rozliczenia wody

Woda dostarczona i zafakturowana za cały 2020 rok dla nieruchomości Wspólnoty Mieszkaniowej została podzielona na poszczególne lokale według następującego klucza:

Zużycie wody według wskazań wodomierzy lokalowych (ZW i CW) + woda niezbilansowana przypadająca na lokal.

Woda niezbilansowana powstaje we Wspólnocie Mieszkaniowej z sumy: wody zużywanej na potrzeby nieruchomości wspólnej np. mycie klatek + wody wyciekłej z instalacji w wyniku awarii + całej pozostałej wody nierozliczonej ze względu na np. źle działające wodomierze lokalowe oraz ich bezwładność i mniejszą dokładność w stosunku do wodomierza głównego.

Za rok 2020 w Państwa Wspólnocie Mieszkaniowej powstała bardzo duża wartość wody niezbilansowanej za około 16 tys. zł (wartość ta wykazana była w sprawozdaniu finansowym) .

Główną przyczyną powstania tak dużej wody technicznej było to, że odczyty ze starych wodomierzy były nieadekwatne do rzeczywistego zużycia wody w lokalu, bo znacząca część wodomierzy działała nieprawidłowo. W dodatku część właścicieli lokali nie podawała odczytów wodomierzy - dla tych lokali były stosowane zużycia szacunkowe.  

Po podsumowaniu wszystkich zużyć wody z wodomierzy lokalowych oraz tych z szacunków (dla lokali bez odczytów) i odjęciu wyniku tego podsumowania od kwot z faktur dostawcy wody - powstała kwota wody niezbilansowanej.

Woda niezbilansowana została rozliczona na wszystkie lokale zgodnie z przyjętym przez Państwa regulaminem tj.: proporcjonalnie do zużycia wody w lokalu (wynikającego z odczytów wodomierzy lokalowych lub z przyjętych szacunków). Czyli im większe w lokalu było zużycie wody wg wodomierzy, tym większy procent wody niezbilansowanej przypadł na lokal.

Dokładnie na każdy 1 m³ wody zużytej w lokalu w całym 2020r przypada opłata za wodę niezbilansowaną w kwocie 3,17438 zł

Np.: roczne zużycie 10 m³, to opłata za wodę techniczną wynosi 31,74 zł
roczne zużycie 50 m³, to opłata za wodę techniczną wynosi 158,72 zł (50x3,17438)

Łączny koszt wody z wodomierzy lokalowych i z przypisanej do lokalu tzw. „wody technicznej” stanowi podstawę rozliczenia lokalu. Od tego kosztu zostały odjęte wszystkie zaliczki na wodę naliczone w 2020r dla lokalu. Zaliczki na wodę nie uwzględniały wody technicznej i dlatego powstały tak znaczące niedopłaty z tytułu rozliczenia wody.

Problem ze źle działającymi wodomierzami i ich odczytywaniem został rozwiązany przez zainstalowanie w lokalach pod koniec 2020r wodomierzy z odczytem radiowym.