Szanowni Państwo,
w związku z niejasnościami dotyczącymi rozliczeń mediów za 2019 i 2020 rok, poniżej odpowiadamy na najczęściej stawiane pytania.

SPIS TREŚCI
Dlaczego na rozliczeniach mediów za 2019 i 2020r w większości lokali powstały tak znaczące niedopłaty?
Dlaczego w 2021 roku zostały skorygowane rozliczenia mediów za 2019 rok?
Jak zostały wyliczone ceny za 1GJ (centralne ogrzewanie) i za podgrzanie 1m³ wody użytkowej?
Dlaczego zmieniła się cena za 1m³ wody?
Dlaczego zmieniło się odliczenie za 1m³ wody dla polewaczek?
Skąd w korekcie za 2019r wzięła się opłata za wodę techniczną?
Rozliczenie wody technicznej będzie ponownie przeliczone dla wszystkich lokali Wspólnoty.
Opłata stała C.O. - skąd się wzięła kwota jednostkowa w wysokości 2,06 zł?
Co składa się na niedopłatę wykazaną w wyniku podsumowania korekty rozliczenia mediów za 2019r?

Dlaczego na rozliczeniach mediów za 2019 i 2020r w większości lokali powstały tak znaczące niedopłaty?

W wyniku dokonanej analizy księgowej dokumentów za rok 2019 i 2020 okazało się, że właściciele lokali mieli nieprawidłowo rozliczone media za rok 2019, co skutkowało również ustaleniem zbyt niskich zaliczek za media na 2020r.

W wyniku tych dwóch czynników na koncie Wspólnoty zabrakło łacznie patrz: e-kartoteka (dane finansowe nie są publiczne, dlatego znajdują się w komunikacie dostępnym po zalogowaniu w e-kartotece)

Niedobór na koncie Wspólnoty stwarzał problem z opłacaniem bieżących faktur przez cały 2020 rok, co mogło spowodować wyłączenia mediów (tj. gaz, energia elektryczna). Problem został rozwiązany tymczasowo poprzez wykorzystanie niewielkiej nadwyżki z zaliczki eksploatacyjnej z lat ubiegłych oraz przez przesunięcie środków pieniężnych zarezerwowanych na fundusz remontowy do opłacania bieżących zobowiązań Wspólnoty.

Dlaczego w 2021 roku zostały skorygowane rozliczenia mediów za 2019 rok?

Rozliczenia mediów za rok 2019 zostały skorygowane na wniosek Zarządu WM.

(Jednym z rozwiązań pokrycia niedoboru środków na koncie Wspólnoty powstałego w wyniku niewłaściwego rozliczenia mediów za rok 2019 - mogło być podzielenie brakującej kwoty na wszystkich właścicieli proporcjonalnie do udziałów we Wspólnocie. Zarząd WM wybrał ponowne rozliczenie mediów za rok 2019 jako najwłaściwsze.)

Błędy w rozliczeniach mediów za 2019r powstały w wyniku:

 • niewłaściwie wyliczoną cenę jednostkową podgrzewu ciepłej wody użytkowej,
 • niewłaściwie wyliczoną cenę jednostkowa GJ za centralne ogrzewanie,
 • niewłaściwie wyliczoną cenę 1 m³ zimnej wody,
 • nieprawidłowe rozliczenie liczników ogrodowych tzw. polewaczek,
 • błędy w odczytach liczników,
 • nieujęcia do rozliczenia rocznego jednej faktury kosztowej za dostawę wody,
rozliczenie_Ro_1 Polbest | Zarządzanie i Administrowanie nieruchomościami Warszawa - Wyjaśnienie rozliczenia mediów 2019 Ro2A_E

Jak zostały wyliczone ceny za 1GJ (centralne ogrzewanie) i za podgrzanie 1m³ wody użytkowej?

Nie udało nam się ustalić metodologii obliczenia stawek jednostkowych, jakie Państwo otrzymaliście w rozliczeniu za 2019r.
Natomiast na potrzeby korekty za 2019r, po przeanalizowaniu i uwzględnieniu wszystkich faktur kosztowych na poszczególnych budynkach dokonaliśmy obliczenia cen jednostkowych w następujący sposób:

 1. Zsumowaliśmy wszystkie koszty z faktur za dostarczone ciepło,
 2. Od obliczonej sumy odjęliśmy koszt stały zryczałtowany dostawy ciepła do lokali ( zgodnie z Uchwałą 5/9/2016 – Regulamin rozliczania mediów tj. suma powierzchni mieszkań x 2,06),
 3. Powstałą w ten sposób różnicę – pozostałe koszty ciepła rozliczyliśmy zgodnie ze wskazaniami liczników CW i CO w lokalach.

Cenę jednostkową za podgrzanie 1m³ ciepłej wody użytkowej wyliczyliśmy w następujący sposób:
Zsumowaliśmy poniesione koszty za ciepło za miesiące lipiec i sierpień 2019r. (brak ogrzewania CO). Odjęliśmy od tej sumy koszty stałe dostawy ciepła obliczone jw.. Pozostałą kwotę podzieliliśmy przez łączną ilość m³ wskazanych przez liczniki ciepłej wody w lokalach. W ten sposób ustaliliśmy cenę podgrzania 1m³ ciepłej wody użytkowej.

Cenę jednostkową za 1GJ centralnego ogrzewania wyliczyliśmy w następujący sposób:
Od łącznych kosztów ciepła dostarczonego na dany budynek odjęliśmy koszty potrzebne na podgrzanie ciepłej wody użytkowej oraz koszty stałe dostarczenia ciepła. Pozostałą kwotę kosztów ciepła podzieliliśmy przez sumę odczytów liczników CO lokali. W ten sposób obliczyliśmy cenę jednostkową 1GJ centralnego ogrzewania.

Ceny za podgrzanie 1m³ ciepłej wody i za 1GJ C.O. były obliczane oddzielnie dla każdego budynku. Różnice w cenach na budynkach wynikają z różnic zużycia mediów (zarówno w poszczególnych budynkach jak i pomiędzy rokiem 2019 i 2020).

Cena jednostkowa za podgrzanie 1m³ ciepłej wody użytkowej i za 1GJ centralnego ogrzewania dla rozliczenia mediów za 2020r była wyliczana analogicznie z tą różnicą, że podstawą kosztów były faktury za 2020r.

Dlaczego zmieniła się cena za 1m³ wody?

Cenę w korekcie wprowadziliśmy dokładnie taką jaka wynikała z poniesionych faktur za dostarczoną wodę. Nie wiemy, dlaczego wcześniej została zastosowana niższa cena.

Dlaczego zmieniło się odliczenie za 1m³ wody dla polewaczek?

W pierwotnym rozliczeniu nieprawidłowo odjęto od ceny koszt dostawy wody zamiast kosztu ścieków. W korekcie od ceny wody dla polewaczek odjęliśmy koszt za odprowadzanie ścieków (bo takie są warunki odliczeń dla wody wykorzystywanej do podlewania ogrodów - warunki ZWiK).

Skąd w korekcie za 2019r wzięła się opłata za wodę techniczną?

Wspólnota dostała faktury za dostawę wody na podstawie zużycia z liczników głównych na budynku – dostarczona była konkretna ilość m³ wody.
Pierwotne rozliczenie wody dla lokali zostało źle obliczone, bo nie uwzględniało całości dostarczonej wody (rozliczone zostało 11 z 12 faktur – nie wiemy dlaczego). Dodatkowo w rozliczeniu wody nie uwzględniono różnicy na licznikach – suma wskazań na wszystkich licznikach zamontowanych w lokalach była mniejsza od wskazania licznika głównego dla budynku. Z tych różnic powstała woda techniczna, którą rozliczyliśmy proporcjonalnie do zużycia licznikowego wody w lokalu.

Uwaga!
Rozliczenie wody technicznej będzie ponownie przeliczone dla wszystkich lokali Wspólnoty.
W rozliczeniu „wody technicznej” przyjęliśmy niewłaściwy algorytm: rozdzielaliśmy wodę techniczną w ramach budynku na lokale proporcjonalnie do zużyć wody wykazanych z liczników każdego lokalu. Dlatego w lokalu z większym zużyciem wody wynikającym z liczników - przypisywaliśmy proporcjonalnie większą ilość wody technicznej. Taką metodę przyjęliśmy w uzgodnieniu z Zarządem. Nie mieliśmy świadomości, że Państwo jako Wspólnota w 2016r przegłosowaliście inną metodę rozliczania wody technicznej.
Zgodnie z regulaminem stanowiącym załącznik do Uchwały nr 5/9/2016 z 19-09-2016 woda techniczna powinna być rozliczana tak:

regulamin_rozlicz_wod_tech Polbest | Zarządzanie i Administrowanie nieruchomościami Warszawa - Wyjaśnienie rozliczenia mediów 2019 Ro2A_E


W korekcie rozliczenia wody technicznej naliczenie dla lokalu zostało zrobione zgodnie z regulaminem tj.

 1. Została zsumowana całość wody technicznej ze wszystkich budynków Wspólnoty (za dany rok).
 2. Sumę wody tech. następnie podzieliliśmy przez łączną powierzchnię wszystkich lokali – wyliczając w ten sposób ile wody technicznej przypada na 1 m² mieszkania.
 3. Dla każdego lokalu ten wskaźnik przemnożyliśmy przez powierzchnię mieszkania.
W korekcie rozliczenia wody technicznej powstała różnica stanowiąca Nadpłatę lub Niedopłatę – jest również informacja co z tym zrobić.

rozliczenie_Ro_2a Polbest | Zarządzanie i Administrowanie nieruchomościami Warszawa - Wyjaśnienie rozliczenia mediów 2019 Ro2A_E

Opłata stała C.O. - skąd się wzięła kwota jednostkowa w wysokości 2,06 zł?

W zaliczkach opłat za mieszkanie, które Państwo otrzymaliście figuruje pozycja „opłata stała co – zaliczka” z kwotą za miesiąc (w 2019r 0,20 zł, a w 2020r 0,30 zł). Na podstawie tych naliczeń wpłaciliście Państwo 12 miesięcznych rat po 0,20 zł (od metra²) - co jakby miała być to jedna roczna rata stanowiłoby kwotę 2,40 zł (od metra² - 12x0,20=2,40).
W tabeli rozliczeń jest podana kwota opłaty stałej wzięta z faktur od dostawcy dla całego roku 2,06 zł – co oznacza, że miesięcznie była to kwota około 0,17 zł (2,06/12=0,17)

Co składa się na niedopłatę wykazaną w wyniku podsumowania korekty rozliczenia mediów za 2019r?

rozliczenie_Ro_3 Polbest | Zarządzanie i Administrowanie nieruchomościami Warszawa - Wyjaśnienie rozliczenia mediów 2019 Ro2A_E

Informację o saldzie dla każdego lokalu uwzględniającą księgowania rozliczeń mediów za 2019 i 2020r każdy z właścicieli może sprawdzić w e-kartotece.